มหาดไทยสั่งด่วน ผู้ว่าฯแก้ของแพง แนะใช้จวนทำสวนครัวตัวอย่าง

13 มกราคม 2022 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 13 มกราคม 2564 สืบเนื่องจากกรณีสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศ ซึ่งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วพบว่า ราคาเนื้อหมูในตลาดค่อยๆขยับราคาขึ้น รวมถึงราคาไก่และสินค้าอื่นๆเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาราคาสินค้าแพง ค่าครองชีพแต่ละครัวเรือนสูงขึ้นทั่วประเทศ  ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้มีคำสั่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน โดย จัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด  รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา และห้ามให้มีการกักตุนสินค้า

Loading...

นอกจากนั้นให้เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา โดยให้ใช้จวนผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ สถานที่เหมาะสม รณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนช่วยกันปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ กันทุกหลังคาเรือน ด้วย

รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ อาทิ โคก หนอง นา โมเดล ในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต และการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  พร้อมเชิญชวนกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่ม OTOP และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในการจัดอบรม หรือฝึกสอนวิชาชีพ เช่น ทำอาหาร การจำหน่ายพืชผักสวนครัว หรืออาหาร ราคาประหยัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำ ทุกจังหวัดต้องรายงานผลการดำเนินงาน ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนโดยเริ่มรายงานครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

Loading...