new tags

เริ่มวันนี้ กทม.คลายล็อก นั่งดื่มงานเลี้ยง/สัมมนา ได้ถึง5ทุ่ม

15 มีนาคม 2022 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) โดยใจความในเอกสารบางช่วงบางตอน ระบุว่า ตามที่กรุงเทพมหรานครได้ดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42 ) ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นชั่วคราว (ฉบับที่ 50) ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 ให้เจ้าของสถานที่ ู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศของกรุงเทพมหาครดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2565 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป นั้น

Loading...

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งคลายล็อกให้นั่งดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เฉพาะในการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงาน ในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้สามารถดื่มแอลกอฮอล์ในงานได้ เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการตรวจประเมิน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้น โดยให้ดื่มได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้สามารถดื่มแอลกอฮอล์ในงานได้ เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการตรวจประเมิน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้น โดยให้ดื่มได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานให้พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานที่ภายใต้แนวทางดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม2564 ข้อ 6

ส่วนกรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 53) ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 หากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 51ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Loading...