“พระสังฆราช”ลงนาม ประกาศห้ามใช้วัดจัดกิจกรรมการเมือง ฝ่าฝืนให้เจ้าอาวาสป้องกันทันที

31 สิงหาคม 2018 | ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 สมเด็จพระสังฆราช ได้ลงนามในประกาศ “ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุนหรือจัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคม” โดยมีรายละเอียดในข้อปฏิบัติคือ

Loading...

1.ให้พระสังฆาธิการปฏิบัติและกวดขันมิให้พระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง ตามคำสั่ง มส. (2 ม.ค. 2538)

2.ห้ามเจ้าอาวาสใช้ ยินยอม หรืออนุญาตให้ใช้วัดเป็นสถานที่จัดชุมนุน ประชุม สัมมนา เสวนาหรือมีกิจกรรมที่มีลักษณะหรือเนื้อหาที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือให้ใช้จีดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง

3.หากมีผู้มาใช้วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวในข้อ ๒ โดยพลการให้เจ้าอาวาสเข้าป้องกัน ห้ามปรามหรือระงับมิให้มีการจัดกิจกรรมนั้นในวัดต่อไป ทั้งนี้หากมีความจำเป็นให้ขออารักขาจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ชมคลิป

Loading...